Vytvořte fakturu

AGROGARANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název AGROGARANT
IČO 35683058
TIN 2020339299
DIČ SK2020339299
Datum vytvoření 31 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROGARANT
99108
Lesenice
Financial information
Prodej a příjem 2 372 766 €
Zisk 1 316 799 €
Kapitál 1 091 505 €
Vlastní kapitál -627 458 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315507662
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 489,146
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 158,085
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 158,085
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 118,953
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,894
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 22,238
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 330,402
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 241,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,374
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 206,956
3. Výrobky (123) - /194/ 24,875
4. Zvířata (124) - /195/ 1,626
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 64,009
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,009
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 298,523
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,809
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,809
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278,214
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -273,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,616
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -289,577
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 659
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 489,146
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,880
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,218,861
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 425,558
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,644,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,316,799
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,266
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,680
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 374,012
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 270,022
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,022
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,377
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,622
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,198
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,422
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,371
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,021
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -4,447
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,372,766
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,571
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 624,698
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 109,304
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 113,625
V. Aktivace (účtová skupina 62) 4,305
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,332
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,499,931
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,964
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,395
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 577,362
D. Služby (účtová skupina 51) 240,240
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 114,405
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,934
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,752
4. Sociální náklady (527, 528) 1,719
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,516
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,319
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,841
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,886
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,355,802
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,506
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,114
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,072
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,072
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,035
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,891
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 38,891
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,144
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,921
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,316,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 82
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 82
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,316,799
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016