Vytvořte fakturu

EURO-BUILDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název EURO-BUILDING
IČO 35683066
TIN 2020339211
DIČ SK2020339211
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EURO-BUILDING
Podunajská 23
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 936 588 €
Zisk 70 802 €
Kapitál 10 171 048 €
Vlastní kapitál 480 557 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245258337, +421245258391, +421245258394, +421252444517, +421252444518, +421252444520, +421252444522, +421252444523, +421252444524, +421252444525, +421252444526, +421252444527, +421252620727, +421252620728, +421252623431, +421252623432, +421252623433
Fax(y) 0252444518
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,938,134
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 188,734
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 139,807
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,807
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 48,927
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 48,927
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,728,661
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,165
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,681
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,484
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 143,324
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 143,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,324
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,752,176
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,224,592
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,401
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,220,191
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,319
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 480,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,719,996
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,576
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,688,420
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,739
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,901
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,838
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,938,134
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 397,589
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 232,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 232,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 345
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 46,471
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 46,471
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -67,252
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -67,252
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114,823
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 114,823
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,802
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,536,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,936
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,407
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,529
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,356,549
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,082,597
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,058
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,060,539
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,140,398
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,844,518
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 126,397
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 90,096
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,543
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 167,844
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 167,844
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,216
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,216
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,803,404
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,936,588
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,803,404
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,234
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,849,548
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,873,932
D. Služby (účtová skupina 51) 8,477,558
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,980,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,121,563
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 745,415
4. Sociální náklady (527, 528) 113,375
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57,618
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,361
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,361
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 257
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 107,967
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,502
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,040
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,451,914
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,959
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 24,568
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 4,170
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 4,170
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 183
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 183
XII. Kurzové zisky (663) 38
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69,678
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 24,568
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45,092
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,719
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,321
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -24,481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52,654
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -77,135
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,802
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016