Vytvořte fakturu

Klahoss - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název Klahoss
IČO 35683228
TIN 2020355425
DIČ SK2020355425
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Klahoss
Romanova 3
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 439 820 €
Zisk -39 333 €
Kontaktní informace
Email klahoss@klahoss.sk
webové stránky http://www.klahoss.sk
Telefon(y) +421243411809, +421243414036
Fax(y) 0243414036
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 64,062
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 64,062
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,832
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,321
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 121,178
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,985
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -31,770
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 183,383
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,078
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,630
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,942
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,142
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,333
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,305
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,132
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,583
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,015
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,045
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,231
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,359
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 439,820
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,894
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 342,115
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,833
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,978
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 469,678
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 69,546
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 114,571
C. Služby (účtová skupina 51) 115,567
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 133,532
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 746
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 19,182
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,041
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,858
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,325
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 187
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 186
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,702
M. Úrokové náklady (562) 4,040
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,662
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,515
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -38,373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -39,333
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016