Vytvořte fakturu

Elbatex SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název Elbatex SK
IČO 35683236
TIN 2020331093
DIČ SK2020331093
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elbatex SK
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 265 435 €
Zisk 3 939 €
Kapitál 83 305 €
Vlastní kapitál 67 356 €
Kontaktní informace
Email elbatex@elbatex.sk
webové stránky http://www.elbatex.sk
Telefon(y) +421248250850, +421248250854
Mobile(y) +421903455044, +421903708446
Fax(y) 0248250854
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,905
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,905
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,905
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,753
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,569
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,420
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,658
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,295
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 968
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,939
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,363
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,512
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,373
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,780
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,487
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,082
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,478
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 265,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 262,891
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 257,703
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 211,939
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,996
C. Služby (účtová skupina 51) 19,989
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,110
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,526
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 728
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,732
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,967
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 49
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 46
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,833
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,363
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,470
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,784
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,948
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,009
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,939
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015