Vytvořte fakturu

ROXY Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROXY Invest
IČO 35683449
TIN 2020935653
DIČ SK2020935653
Datum vytvoření 06 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROXY Invest
Novinárska 510/3
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 364 596 €
Zisk 409 628 €
Kapitál 9 556 448 €
Vlastní kapitál -2 626 646 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421911357016
Mobile(y) +421911357016
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,484,660
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,448,933
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,445,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,325
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,222,742
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,388
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,127,702
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,776
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,320
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 415
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,031,116
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,002,837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,002,830
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,410,342
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 219,686
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,389
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,297
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,190,656
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,555,101
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,555,101
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,836
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,954
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,882
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,611
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 477
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,484,660
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,624,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,041,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 496,725
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,537,805
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,628
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,107,626
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 962
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,963,687
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 461,473
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 461,273
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,425,719
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,707
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 346
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,442
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 531
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 142,446
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,184
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,504,349
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,364,596
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 810,102
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,047,162
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -492,668
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,297,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,855
D. Služby (účtová skupina 51) 446,441
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,530
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,977
4. Sociální náklady (527, 528) 2,701
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,248
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 108,235
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 108,235
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,667,757
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -201,583
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,067,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,806
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 139,753
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 123,367
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 123,367
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16,386
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 16,379
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 794,292
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 785,330
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 518,958
2. Ostatní náklady (562A) 266,372
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,962
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -654,539
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,816
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,188
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,188
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 409,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35683449 TIN: 2020935653 DIČ: SK2020935653
 • Sídlo: ROXY Invest, Novinárska 510/3, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 26.04.2005
  Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 26.04.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ondrej Hrnčiřík 3 319 € (50%) Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03
  Peter Chrum 3 319 € (50%) Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom osobných automobilov
   organizovanie kurzov a školení
   21.05.2005Nové obchodné meno:
   ROXY Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novinárska 510/3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové nám. 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   Peter Chrum Lachova 1602/11 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.04.2005
   20.05.2005Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   25.09.2004Noví spoločníci:
   Ondrej Hrnčiřík Ľudové námestie 15 Bratislava 831 03
   24.09.2004Zrušeny spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   03.08.2004Noví spoločníci:
   DIRECT 21, a.s. Grösslingova 53 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Vizvári Tranovského 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.10.2002
   02.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   25.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingová 53 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Vítek Súhvezdná 3255/8 Bratislava - Ružinov
   24.07.2001Zrušené sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   PRESSBURG FAKTORING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čabrák Furdekova 12 Bratislava 851 03