Vytvořte fakturu

OTIS Výťahy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Obchodní název OTIS Výťahy
IČO 35683929
TIN 2020322964
DIČ SK2020322964
Datum vytvoření 13 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTIS Výťahy
Rožňavská 2
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 204 332 €
Zisk 405 212 €
Kapitál 3 123 666 €
Vlastní kapitál 1 027 648 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0415004299, 0415626281, 0415626432, 0415626474, 0484142756, 0484177462, 0527721375, 0527721681, 0527
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,292,358
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,294
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,976
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,976
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,318
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,318
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,242,262
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 322,557
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 322,557
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 224,333
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 109,594
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,594
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 114,739
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,439,240
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,896,514
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,896,514
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 524,565
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,309
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 84
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,768
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,256,132
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,331
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,252,801
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,802
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,302
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,292,358
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,201,671
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 721,968
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 721,968
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 74,491
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,491
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,086,101
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,851
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,851
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 119,097
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 119,097
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,719,121
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,961,425
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 791,175
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,250
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 505,027
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 75,507
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49,863
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,962
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 337
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 233,032
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,821
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 185,211
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,586
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,586
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,204,422
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,204,332
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,198,693
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 177
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,462
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,678,921
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,847,766
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 21,884
D. Služby (účtová skupina 51) 3,575,467
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,770,501
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,273,870
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 455,796
4. Sociální náklady (527, 528) 40,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,171
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,171
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453,916
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525,411
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,753,576
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,722
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 90
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 90
XII. Kurzové zisky (663) 4,297
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 8,718
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 38,617
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,857
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 671
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 671
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,337
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 7,967
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,882
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,865
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 548,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 143,064
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 141,274
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,790
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 405,212
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016