Vytvořte fakturu

ANIROLL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název ANIROLL
IČO 35684020
TIN 2020331148
DIČ SK2020331148
Datum vytvoření 15 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANIROLL
M. Curie - Sklodowskej 13
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 194 €
Zisk -53 096 €
Kapitál 124 322 €
Vlastní kapitál 53 323 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255562894, 0315692902
Mobile(y) 0918878268
Fax(y) 0255562894
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,254
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,254
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,311
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,311
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 850
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 850
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 275
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 818
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,404
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,947
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,096
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,028
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 955
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 955
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,073
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,427
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,427
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 183
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,141
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 87,194
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,194
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 22,729
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,501
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 53,951
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,013
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,542
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,553
D. Služby (účtová skupina 51) 4,954
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,182
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,592
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,590
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 266
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 817
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 817
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,345
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -277
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,788
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,464
2. Ostatní náklady (562A) 5,464
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 324
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,788
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,136
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,096
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016