Vytvořte fakturu

IMPA Dolný Kubín - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMPA Dolný Kubín
IČO 35684046
TIN 2020310248
DIČ SK2020310248
Datum vytvoření 14 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPA Dolný Kubín
Kuzmányho 12
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 135 533 €
Zisk 149 535 €
Kapitál 4 741 128 €
Vlastní kapitál 1 324 255 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0435823645, 0435866066, 0435866111, 0800102010
Mobile(y) +421907979003, +421907979018
Fax(y) 0435865153
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,348,638
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,442,292
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 137
2. Software (013) - /073, 091A/ 137
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 773,364
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121,164
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 382,077
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 270,123
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,668,791
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,838,943
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 829,848
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,896,138
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,218,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 133,296
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 32,689
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,052,614
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 496,352
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 361,466
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 361,466
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 134,554
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 181,187
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,736
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 149,451
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,208
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,348,638
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,473,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 607,452
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 607,452
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 60,746
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 60,746
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 656,058
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 656,058
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,535
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,874,847
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 823,936
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 805,999
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,087
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,642,840
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,942,574
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,942,574
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 255,030
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 213,837
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,373
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,348
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,621
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 218,057
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,071
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,071
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,055,994
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,135,533
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,341,669
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,565
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,712,760
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 12,719
V. Aktivace (účtová skupina 62) 348
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 37,283
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,882,087
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,009,412
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 815,266
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,176
D. Služby (účtová skupina 51) 542,836
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 372,401
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,049
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91,057
4. Sociální náklady (527, 528) 22,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,981
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 96,089
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 96,089
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 27,038
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -8,574
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,814
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 253,446
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 703,723
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,212
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 56,973
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 56,973
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,198
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,248
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,713
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,276
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -563
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35684046 TIN: 2020310248 DIČ: SK2020310248
 • Sídlo: IMPA Dolný Kubín, Kuzmányho 12, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 20.12.2000
  Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 20.12.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Sven Szokolay 303 726 € (50%) Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
  Milan Zajac 303 726 € (50%) Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2012Zrušeny spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   15.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   23.03.2011Noví spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   22.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   27.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   26.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   30.11.2006Nové obchodné meno:
   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávania, školení, kurzov a seminárov
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prevádzkovanie parkovísk, odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.11.2006Zrušené obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   11.12.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   05.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   04.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   06.09.2000Noví spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   05.09.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   18.07.2000Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   17.07.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.1998Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   19.04.1997Noví spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   18.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v doprave
   predaj dvojstopých motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   opracovávanie a približovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06