Vytvořte fakturu

AGENS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Obchodní název AGENS
IČO 35684453
TIN 2020308279
DIČ SK2020308279
Datum vytvoření 23 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENS
Drieňova 25
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 192 078 €
Zisk 47 299 €
Kapitál 130 895 €
Vlastní kapitál 83 479 €
Kontaktní informace
Email office@agens.sk
Telefon(y) 0243411753, 0243411844, 0243427276
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 124,834
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,037
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,037
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,037
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,207
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,304
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,215
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 108,903
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 590
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 590
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,834
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,911
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,013
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,681
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,681
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,923
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,655
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,655
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,818
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,322
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,322
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 441
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 83
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 264
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,708
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 950
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 192,084
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 192,078
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60,204
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,874
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 90,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,014
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 48,219
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,316
D. Služby (účtová skupina 51) 44,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,339
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,018
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,167
4. Sociální náklady (527, 528) 154
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,062
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,062
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,493
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 786
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 718
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,064
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,168
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,936
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,637
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,637
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,299
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016