Vytvořte fakturu

NOREA - leas - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název NOREA - leas
IČO 35684577
TIN 2020323932
DIČ SK2020323932
Datum vytvoření 26 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOREA - leas
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 425 815 €
Zisk 30 210 €
Kapitál 4 130 719 €
Vlastní kapitál 597 080 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248206811, 0248206816
Fax(y) 0248206816
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,127,117
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,091,469
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,072,173
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 122,541
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 898,121
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,106
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,405
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 19,296
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,480
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 17,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,033,003
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,646,629
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,646,629
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,369,804
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 352,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,470
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,017,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,570
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 302
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,268
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,645
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,148
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 471
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,127,117
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,327
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 126,967
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 19,092
2. Ostatní fondy (427, 42X) 19,092
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 316,087
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 316,087
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,210
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,466,994
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,211,931
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 1,211,748
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 183
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,446,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 313,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,829
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,829
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,342
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 566
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,067
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276,848
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 196
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 494,237
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,796
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,196
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 600
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,425,815
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,206,092
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 128,460
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,021
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,242
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,464,772
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,184,237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,075
D. Služby (účtová skupina 51) 156,593
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,411
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,866
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 396
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,025
4. Sociální náklady (527, 528) 1,124
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,752
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,742
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,742
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 33,270
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,692
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,957
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,353
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 337,292
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 8,300
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 328,910
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 328,910
XII. Kurzové zisky (663) 82
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251,582
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 8,300
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 222,707
2. Ostatní náklady (562A) 222,707
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,477
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,098
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 85,710
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,753
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,543
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,543
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,210
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016