Vytvořte fakturu

FILBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název FILBA
IČO 35684593
TIN 2020861337
DIČ SK2020861337
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILBA
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 89 973 €
Zisk -39 690 €
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,982,136
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,352,860
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,352,860
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 258,719
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,094,141
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 629,276
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 624,693
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 617,243
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,243
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 7,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 393
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,982,136
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,167
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 400,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -453,116
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 167,235
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -620,351
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,690
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,825
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,530,171
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 289,376
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,376
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,141
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,910
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,233,695
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,954
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,478
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,478
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 81,050
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 89,973
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 81,050
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,464
D. Služby (účtová skupina 51) 20,904
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 486
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,776
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,776
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,115
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 361
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 361
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 361
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,206
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60,983
2. Ostatní náklady (562A) 60,983
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,845
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,730
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,690
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016