Vytvořte fakturu

V Y P U S T A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V Y P U S T A
IČO 35684615
TIN 2020331181
DIČ SK2020331181
Datum vytvoření 28 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V Y P U S T A
Rybničná 40
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 731 765 €
Zisk -55 233 €
Kapitál 764 630 €
Vlastní kapitál 361 672 €
Kontaktní informace
Email vypusta@vypusta.sk
Telefon(y) 0243410435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 514,389
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 137,867
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 137,867
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,126
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,675
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 747
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,162
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,061
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,061
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 229,184
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 190,134
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,134
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 28,787
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,263
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 136,917
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,491
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 123,426
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,360
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,510
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,850
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 514,389
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 31,429
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,920
2. Ostatní fondy (427, 42X) 8,920
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 322,940
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 535,743
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -212,803
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,550
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,262
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,262
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 182,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,228
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,228
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,529
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,843
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,968
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,812
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,255
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,653
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,873
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,780
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,479
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,479
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 731,765
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 731,765
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 624,335
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 88,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,830
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,601
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 217,862
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 711
D. Služby (účtová skupina 51) 352,610
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,617
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 88,662
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,905
4. Sociální náklady (527, 528) 5,050
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,941
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,926
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,926
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,057
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,479
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,836
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,152
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,525
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,525
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,515
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,351
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015