Vytvořte fakturu

EKOFIN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Obchodní název EKOFIN Slovakia
IČO 35684691
TIN 2020326913
DIČ SK2020326913
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 126 964 €
Zisk 266 287 €
Kapitál 6 888 543 €
Vlastní kapitál 1 273 520 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.ekofinas.sk
Mobile(y) +421901713066
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,252,113
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,881,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,073,615
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,029,347
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40,078
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,190
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 807,836
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 796,981
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 750
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 10,105
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,219,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,645
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,645
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,210,150
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,430,123
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,430,123
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 361,127
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,141
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,392,759
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,197
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,823
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 374
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 150,670
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 142,670
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,252,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,095
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,543,517
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,543,517
A.II. Emisní ážio (412) 3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,460
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,460
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 139,077
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 139,077
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -328,565
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 303,754
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -632,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 266,287
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,617,018
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,728,098
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,158,459
6. Long-term advance payments received (475A) 3,568,400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 933
12. Odložený daňový závazek (481A) 306
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,874,967
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,419,783
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,419,783
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 156,448
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,964
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,512
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,910
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,151,350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,305
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,648
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,252,248
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,126,964
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 559,772
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,692,476
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 866,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,716
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,534,577
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 369,740
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,952
D. Služby (účtová skupina 51) 4,594,148
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 173,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,419
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,133
4. Sociální náklady (527, 528) 3,510
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,055
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 415,748
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 415,748
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 829,917
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,457
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 592,387
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,194,408
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 344,721
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 331,939
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,782
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 12,782
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 576,243
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 331,939
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 239,181
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 239,181
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -231,522
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 360,865
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 94,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 94,272
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 306
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 266,287
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016