Vytvořte fakturu

EKOFIN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Obchodní název EKOFIN Slovakia
IČO 35684691
TIN 2020326913
DIČ SK2020326913
Datum vytvoření 21 Únor 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EKOFIN Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 944 922 €
Zisk 602 625 €
Kapitál 6 888 543 €
Vlastní kapitál 1 273 520 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.ekofinas.sk
Mobile(y) +421901713066
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,811,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,439,375
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 460,881
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 460,881
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,117,482
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,074,238
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,054
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,190
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 861,012
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 860,417
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 595
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,054,908
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 254
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,752
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,752
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,041,978
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,913,258
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,872,291
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,915
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,875,052
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 518,127
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,567
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,364,026
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,958
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,966
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 317,494
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 40,491
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 257,403
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,811,777
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,301,001
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,543,517
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,543,517
A.II. Emisní ážio (412) 3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 38,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,089
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 202,358
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 202,358
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -88,907
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 543,412
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -632,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 602,625
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,541,425
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,799,313
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,798,852
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 461
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,379,583
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,078,134
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,078,134
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 224,927
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,035
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,774
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,194
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,805,519
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,633
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,633
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,347,896
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 969,351
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 969,351
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,679,834
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,944,922
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,898,798
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,781,036
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 253,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,136,390
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,964,804
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,031
D. Služby (účtová skupina 51) 9,387,955
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 300,528
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 223,131
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,023
4. Sociální náklady (527, 528) 6,374
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,550
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,077,593
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,077,593
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 253,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,294
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,635
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 808,532
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,307,044
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91,681
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 91,681
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 27,385
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64,296
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,692
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 116,156
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 21,740
2. Ostatní náklady (562A) 94,416
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 536
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,011
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 783,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 180,896
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 186,954
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6,058
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 602,625
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017