Vytvořte fakturu

UNISERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNISERVICE
IČO 35684933
TIN 2020308455
DIČ SK2020308455
Datum vytvoření 04 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISERVICE
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 502 183 €
Zisk 11 962 €
Kapitál 206 743 €
Vlastní kapitál 51 264 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243638572, 0243638573, 0243638574, 0254653556, 0254653557, 0903206195, 0903725520
Mobile(y) +421903206195, 0903206195, 0903725520
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 84,205
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 84,205
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 84,205
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 176,097
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 134,562
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,403
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,117
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 260,302
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 63,226
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 43,835
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,962
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 197,076
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 77,416
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,710
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 61,222
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,550
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,069
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,754
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 849
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,533
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 53,195
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 502,183
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,501
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 481,213
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,136
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 478,784
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,674
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,395
C. Služby (účtová skupina 51) 266,830
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 116,856
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,650
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,380
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,242
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,757
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,399
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 161,815
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,075
M. Úrokové náklady (562) 5,973
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,075
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,324
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,362
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015