Vytvořte fakturu

WBI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WBI
IČO 35685018
TIN 2020339431
DIČ SK2020339431
Datum vytvoření 28 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WBI
Žižkova 42
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 854 557 €
Zisk 1 860 €
Kapitál 1 384 670 €
Vlastní kapitál 385 803 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243410285, 0905742877
Mobile(y) 0905742877
Fax(y) 0243410285, 0243410288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,222,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 594,766
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 579,728
2. Software (013) - /073, 091A/ 579,728
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,038
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,038
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 598,302
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 74,988
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 891
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 67,473
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,624
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 37
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 37
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521,472
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 506,407
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,407
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,946
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,119
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,805
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,480
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 325
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,754
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 29,754
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,222,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,664
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,197
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,197
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 349,288
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 349,288
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,860
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,577
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,569
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,842
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,727
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 512,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 293,135
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 293,135
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,656
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,344
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,146
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,977
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,994
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,746
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,581
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,763,836
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,854,557
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,043,993
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,616,715
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,992
V. Aktivace (účtová skupina 62) 62,641
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 103,128
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,088
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,824,845
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 688,224
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 54,687
D. Služby (účtová skupina 51) 1,024,646
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 764,898
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 554,530
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 195,058
4. Sociální náklady (527, 528) 15,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 254,513
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 254,513
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 28,279
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,586
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,712
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 967,784
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 404
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 404
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,205
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,393
2. Ostatní náklady (562A) 16,393
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,742
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,782
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,930
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,070
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,679
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -609
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685018 TIN: 2020339431 DIČ: SK2020339431
 • Sídlo: WBI, Žižkova 42, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 07.01.2004
  Ing. Dita Sirotová, CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 07.01.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marian Pikna 15 436 € (46.5%) Žižkova 42 Bratislava 811 02
  Ing. Dita Sirotová, CSc. 10 291 € (31%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  Ing. Zuzana Zajíčková 7 470 € (22.5%) 32 Pernek 900 53
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   13.08.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   12.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.04.2008Zrušeny spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   WBI, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   10.06.2005Nové obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Zajíčková 32 Pernek 900 53
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   07.06.2004Noví spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   06.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   06.11.2000Nové predmety činnosti:
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého a anglického
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   poradenstvo v predmete podnikania
   05.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   19.04.1999Nové sidlo:
   Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   18.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Zrušeny spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   21.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   20.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   17.09.1996Nové obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Noví spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   16.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava