Vytvořte fakturu

ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
IČO 35685239
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY
Podhradská cesta 2
03852
Sučany
Financial information
Prodej a příjem 8 190 960 €
Zisk -917 335 €
Kapitál 2 501 882 €
Vlastní kapitál -1 266 131 €
Kontaktní informace
Email prefa@prefa-su.sk
Telefon(y) 0434911111
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,804,019
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 157,547
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 989
2. Software (013) - /073, 091A/ 989
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 156,558
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 133,558
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,645,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 975,361
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 490,756
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,129
3. Výrobky (123) - /194/ 434,905
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,571
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,919
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,919
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,657,568
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,346,842
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,346,842
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 310,176
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 550
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,062
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 478
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,584
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 562
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,019
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,183,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 946,712
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 946,712
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,549
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,549
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,214,392
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,935
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,227,327
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -917,335
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,987,386
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,384,790
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,840
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,374,950
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 31,227
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 31,227
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,486,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,562,977
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,562,977
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 111,860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 509,211
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 295,968
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,205
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 85,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 66,515
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,633
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 99
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 99
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,053,307
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,190,960
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 546,130
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,219,402
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,197,309
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -211,765
V. Aktivace (účtová skupina 62) 286,557
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 90,466
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,861
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,060,210
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 363,261
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,971,910
D. Služby (účtová skupina 51) 2,160,373
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,250,926
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,588,158
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 572,459
4. Sociální náklady (527, 528) 90,309
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,699
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,520
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,520
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 59,382
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 103,736
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,403
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -869,250
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,542,089
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 314
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,286
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 45,931
2. Ostatní náklady (562A) 45,931
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,191
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,969
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -920,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,765
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -917,335
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016