Vytvořte fakturu

Betonpumpy a doprava SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.09.2016
Basic information
Obchodní název Betonpumpy a doprava SK
IČO 35685735
TIN 2020331247
DIČ SK2020331247
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Betonpumpy a doprava SK
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 2 152 945 €
Zisk 67 591 €
Kontaktní informace
Email info@betonpumpy.sk
Date of updating data: 22.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,244,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 573,891
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 573,891
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 573,891
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 663,529
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 29,939
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,939
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 505,851
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 502,813
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,435
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,378
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,038
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 127,739
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,223
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 113,516
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,778
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,778
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,244,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,812
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 211,661
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 211,661
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,674,140
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 107,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,782,031
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,591
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,386
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 748,469
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 730,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,281
12. Odložený daňový závazek (481A) 14,188
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 213,116
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 147,876
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,984
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,892
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,724
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,803
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,818
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,322
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,801
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,801
Date of updating data: 22.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,100,018
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,152,945
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,100,018
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,677
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 577,855
D. Služby (účtová skupina 51) 639,555
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 554,313
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 402,039
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 2,100
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 136,462
4. Sociální náklady (527, 528) 13,712
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,866
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 191,239
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 191,239
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,497
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,361
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,259
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 882,608
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 397
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 391
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,136
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,386
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,386
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 616
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,739
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,520
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,929
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 7,048
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,591
Date of updating data: 22.09.2016
Date of updating data: 22.09.2016