Vytvořte fakturu

Print Studio - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Print Studio
IČO 35685778
TIN 2020339585
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Print Studio
Ivanka pri Dunaji súp. č. 2768
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 027 €
Zisk 3 065 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,531
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,182
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,182
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,349
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 12
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 521
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 492
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 492
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,797
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,482
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,531
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,065
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,639
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,065
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,566
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,509
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 861
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 395
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 302
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 51
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,900
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,056
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,027
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,968
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,059
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,680
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 436
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 971
D. Služby (účtová skupina 51) 475
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,571
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 410
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 45
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 182
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 182
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,145
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 447
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 148
2. Ostatní náklady (562A) 148
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 299
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -418
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,929
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 864
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 864
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,065
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255656.tif
Date of updating data: 25.06.2015