Vytvořte fakturu

EKOBILANZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOBILANZ
IČO 35685981
TIN 2020308708
DIČ SK2020308708
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOBILANZ
Pri Suchom mlyne 90
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 848 €
Zisk 26 680 €
Kontaktní informace
Email ekobilanz@ekobilanz.sk
webové stránky http://www.ekobilanz.euweb.cz
Telefon(y) +421254775077, +421250775693
Mobile(y) +421903746228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,976
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,310
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,310
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,261
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 41
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 41
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,010
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,279
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,279
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,099
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,210
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,502
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 405
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,976
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,982
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,680
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,994
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,783
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,643
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 100
12. Odložený daňový závazek (481A) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,574
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,624
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,436
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 625
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,491
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,398
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 87,768
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,848
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,768
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,308
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,476
D. Služby (účtová skupina 51) 27,735
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,431
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,732
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,426
4. Sociální náklady (527, 528) 273
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 296
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,024
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,024
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 823
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,523
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,557
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 327
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 327
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -327
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,213
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,533
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,533
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,680
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015