Vytvořte fakturu

United Industries - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Obchodní název United Industries
IČO 35686031
TIN 2020327155
DIČ SK2020327155
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo United Industries
Šafárikovo nám. 4
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 254 388 €
Zisk -530 294 €
Kapitál 74 099 764 €
Vlastní kapitál 70 898 935 €
Kontaktní informace
Email unitedindustries@unitedindustries.sk
Telefon(y) 0243293378, 0243339109, 0252927625, 0252965191, 0484153612, 0257102211, 0257102228
Fax(y) 0252965191
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 74,519,875
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,391,046
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,995,458
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,297,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,262,128
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 416,900
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,157
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 27,395,588
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 21,454,124
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 5,941,464
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,101,994
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,864,964
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 710
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,864,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 960,680
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 514,324
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,119
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 456,205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 446,356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 276,350
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,266
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 269,084
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,835
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,599
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17,236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,519,875
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,084,622
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,986,722
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,986,722
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 6,361,511
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 6,361,511
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,266,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,266,683
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -530,294
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,423,613
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,006,898
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,607,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 56,729
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,434
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 31,805
12. Odložený daňový závazek (481A) 307,930
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 478,596
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 641,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 242,224
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,824
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,105
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,383
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,741
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238,245
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,021
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 128,400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 154,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,640
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,029
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 10,611
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,434,474
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,254,388
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 686,716
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,747,759
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,710
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 501,902
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316,301
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,834,848
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,228,534
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 474,755
D. Služby (účtová skupina 51) 651,792
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 758,401
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 548,327
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 179,441
4. Sociální náklady (527, 528) 30,633
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 267,501
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,025,799
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,025,799
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,388
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,796
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353,882
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -580,460
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,081,104
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 166,582
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 166,582
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 17,878
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 148,704
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96,988
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 91,872
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 48,766
2. Ostatní náklady (562A) 43,106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 69,594
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -510,866
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,428
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,113
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -685
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -530,294
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016