Vytvořte fakturu

Ochrana komplet Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název Ochrana komplet Slovensko
IČO 35686057
TIN 2020312800
DIČ SK2020312800
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ochrana komplet Slovensko
Továrenská 10
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 285 607 €
Zisk 2 667 €
Kapitál 34 128 €
Vlastní kapitál -17 547 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918191047
Mobile(y) 0918191047
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 68,830
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,207
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,207
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,207
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 63,398
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,993
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,993
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,411
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,411
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,411
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,994
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,244
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,750
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 225
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,830
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,806
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 23,100
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,255
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,255
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,865
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,865
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,667
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,826
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 44
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 44
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,372
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,410
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,403
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,344
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,344
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,287
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,189
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 265
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,795
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,795
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 285,608
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 285,607
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 282,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,373
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,503
D. Služby (účtová skupina 51) 31,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 241,340
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 179,335
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,463
4. Sociální náklady (527, 528) 1,542
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,719
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,719
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,775
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,608
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 264
2. Ostatní náklady (562A) 264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,344
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,607
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,627
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,667
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016