Vytvořte fakturu

MAINDATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAINDATA
IČO 35686235
TIN 2020355579
DIČ SK2020355579
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAINDATA
Senická 3807/23
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 053 €
Zisk 161 €
Kapitál 199 475 €
Vlastní kapitál 76 222 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254652191
Mobile(y) +421948229464
Fax(y) 0254652192
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 132,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,846
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,846
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 68,846
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,767
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,108
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,068
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,068
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,659
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 836
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 836
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,383
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 85,014
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,095
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,095
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,294
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 71
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 52,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,605
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,752
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,201
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 501
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 285
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 795
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 795
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,772
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,772
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 151,053
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,620
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 43,787
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 76,571
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,075
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,029
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,165
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 75,008
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,601
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,575
4. Sociální náklady (527, 528) 911
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 925
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,712
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,712
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,075
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,849
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,024
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,597
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 4
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 475
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 158
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 317
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -461
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,563
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,402
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,402
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015