Vytvořte fakturu

NEOPROT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NEOPROT
IČO 35686324
TIN 2020308906
DIČ SK2020308906
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEOPROT
Záhradnícka 42
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 107 067 €
Zisk 1 026 904 €
Kapitál 3 897 303 €
Vlastní kapitál 1 200 468 €
Kontaktní informace
Email neoprot@neoprot.sk
webové stránky http://www.neoprot.sk
Telefon(y) +421250116242, +421255410311, +421250116245
Fax(y) 0250116303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,984,343
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,517,512
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,410
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,410
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,379,726
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 422,357
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 638,145
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 307,576
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,539
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 9,109
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 134,376
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 33,194
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,442,042
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 449,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 94,300
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 297,391
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,604
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,759,367
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,740,535
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,535
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,094
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,738
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 233,380
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 61,170
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 172,210
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,789
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 138
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,651
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,984,343
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,635
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,104
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,707
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 432,960
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 432,960
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,026,904
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,708
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 52,866
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 42,127
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,601
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,138
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,905,335
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 974,545
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974,545
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 629,824
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,028
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 75,123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,440
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88,375
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 121,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 121,612
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 424,895
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,917,269
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,107,067
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 147,966
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 8,202,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 558,327
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -46,634
V. Aktivace (účtová skupina 62) 176,973
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 57,637
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,262,400
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 134,915
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,849,098
D. Služby (účtová skupina 51) 579,621
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,466,738
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,840,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 559,621
4. Sociální náklady (527, 528) 66,629
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,548
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 147,936
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 147,936
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35,243
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,301
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 844,667
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,475,331
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390,471
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 389,796
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 389,796
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 675
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 675
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,544
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,487
2. Ostatní náklady (562A) 13,487
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 224
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,833
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 367,927
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,212,594
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 185,690
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 186,143
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -453
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,026,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015