Vytvořte fakturu

AUTOVRAKOVISKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Obchodní název AUTOVRAKOVISKO
IČO 35686375
TIN 2020905909
DIČ SK2020905909
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOVRAKOVISKO
Priemyselná 2721/11
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 167 087 €
Zisk 3 358 €
Kapitál 392 906 €
Vlastní kapitál -4 652 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245994884, 0903300288, 0253417477
Mobile(y) 0903300288, 0911300288, 0917300288, 0948300288
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 279,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 263,017
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 263,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,258
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94,759
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,879
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,495
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,495
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,725
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,638
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -69
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 100
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,559
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,498
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,061
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 156
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 156
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 279,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,329
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,358
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,355
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 527
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 527
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,632
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 876
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 366
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,964
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,424
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 566
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 566
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 236,368
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 236,368
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 80,033
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 167,087
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 76,365
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,668
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,554
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,097
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 31,380
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,935
D. Služby (účtová skupina 51) 9,806
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,327
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,982
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,286
4. Sociální náklady (527, 528) 59
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,526
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 67,761
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 67,761
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,242
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,120
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,990
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,912
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 672
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 467
2. Ostatní náklady (562A) 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 205
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -672
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,358
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016