Vytvořte fakturu

SEPS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Obchodní název SEPS
IČO 35686413
TIN 2020339552
DIČ SK2020339552
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SEPS
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 031 537 €
Zisk 24 961 €
Kapitál 2 891 533 €
Vlastní kapitál 650 150 €
Kontaktní informace
Email office@sepssk.sk
Telefon(y) 0268245720, 068245720
Fax(y) 0268245721
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,461,210
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 155,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,267
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 147,605
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,878
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,264,130
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 407,466
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,656
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 374,710
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 617,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 606,002
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 606,002
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,404
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,399
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 238,859
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,291
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 235,568
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 41,330
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 35,284
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 6,046
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,461,210
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 675,111
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,006
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,006
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 614,144
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 614,144
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,961
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,422
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,334
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 23,088
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 253,559
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 162,722
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,722
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,666
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,651
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,060
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 453,461
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,175
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 18,175
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,999,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,031,537
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 406,616
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,593,215
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,642
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,064
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,971,167
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 332,934
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 245,722
D. Služby (účtová skupina 51) 848,987
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 419,251
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 293,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 115,380
4. Sociální náklady (527, 528) 10,067
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,063
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,858
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,858
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 976
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,376
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,370
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 572,188
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 496
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 38
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 38
XII. Kurzové zisky (663) 442
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,680
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 23,196
2. Ostatní náklady (562A) 23,196
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,184
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 36,186
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,225
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,225
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,961
Date of updating data: 14.03.2016