Vytvořte fakturu

PAM - INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PAM - INVEST
IČO 35687045
TIN 2020844276
DIČ SK2020844276
Datum vytvoření 27 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PAM - INVEST
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 806 405 €
Zisk 29 901 €
Kapitál 2 027 832 €
Vlastní kapitál -15 277 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,970,923
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,697,114
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,697,114
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 129,016
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,523,348
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,654
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 96
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 271,648
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,559
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,559
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 60,666
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 53,601
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,601
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,065
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98,878
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,495
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,495
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104,545
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,649
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 99,896
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,161
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,161
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,970,923
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,624
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,110
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 123,857
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -178,967
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,901
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,370
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,428
6. Long-term advance payments received (475A) 6,142
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 674,848
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,054
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,583
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,353
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,223
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 554,507
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,045
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,045
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,258,049
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,929
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 788,937
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 806,405
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 76,034
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 712,904
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,467
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,422
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65,597
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,679
D. Služby (účtová skupina 51) 165,254
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 255,231
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 182,835
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,865
4. Sociální náklady (527, 528) 8,531
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,597
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 140,815
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 140,815
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,521
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,983
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 478,408
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,619
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,778
2. Ostatní náklady (562A) 29,778
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42,609
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,473
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,591
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,901
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687045 TIN: 2020844276 DIČ: SK2020844276
 • Sídlo: PAM - INVEST, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Ostrihoň predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01 14.02.2013
  Ing. Jaroslav Šuveg podpredseda České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 14.02.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.03.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   administratívne služby
   čistiace a upratovacie služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva České Brezovo 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 14.02.2013
   05.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   09.10.2010Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   16.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Šuveg - člen 33 České Brezovo 985 03 Vznik funkcie: 10.05.2010
   15.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   14.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Patrik Potisk - člen Šachorova 38 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2009
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   13.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Vargová - člen Štvrtok na Ostrove 483 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.07.2008
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   28.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Kozia 25 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.04.2005
   27.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   09.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   08.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   31.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva Lúčna 1747/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   30.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.06.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva Osloboditeľov 1012/2 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.04.2005
   15.06.2005Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   04.01.2001Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Sulík - člen Farského 16 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda Vysoká 4 Bratislava 811 06
   03.01.2001Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   16.07.1997Nové obchodné meno:
   PAM - INVEST, a.s.
   15.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   20.03.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva Klemensova 11 Bratislava 811 09
   JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva Vysoká 4 Bratislava 811 06
   19.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   27.03.1996Nové obchodné meno:
   Industry Investment, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting /Realizácia finančných operácií v oblasti obchodu/
   leasing hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania okrem činností uvedených v bode 5
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 1223/3 Sereď 826 01
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41