Vytvořte fakturu

A DRUŽSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A DRUŽSTVO
IČO 35687207
TIN 2020897604
DIČ SK2020897604
Datum vytvoření 29 Březen 1996
Company category Družstvo
Sídlo A DRUŽSTVO
Jadranská 76
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 400 €
Zisk 6 529 €
Kapitál 111 289 €
Vlastní kapitál 55 564 €
Kontaktní informace
Email ostrovsky@adruzstvo.sk
Telefon(y) 0264461258, 0903219442
Mobile(y) 09032194, 0903219442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 98,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,529
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,493
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,003
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 33
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,851
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,125
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,115
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,115
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 726
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 337
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 389
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 104
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 104
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,371
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,371
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,574
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,446
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,446
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 33,173
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,173
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,529
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,391
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,001
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,001
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 7,001
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,390
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,226
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,400
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,656
D. Služby (účtová skupina 51) 679
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 765
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,445
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,445
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,027
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 19,026
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,199
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 501
2. Ostatní náklady (562A) 501
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 698
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,828
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,683
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,154
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,154
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,529
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015