Vytvořte fakturu

BPS PARK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BPS PARK
IČO 35688025
TIN 2020309027
DIČ SK2020309027
Datum vytvoření 11 Duben 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BPS PARK
Cintorínska 2
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 381 376 €
Zisk 103 544 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421940435784, +421940435785, +421940435786, +421940435787, +421940435788, +421948317949, +421908789906, +421940435778, +421940435740, +421940435741, +421940435
Fax(y) 0252962237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,095,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 206,964
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 184,464
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 184,464
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 22,500
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,879,593
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,079
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,079
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,576
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 28,576
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 897,025
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 183,587
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,587
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,610
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 699,828
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 939,913
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,776
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 937,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,304
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,001
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,862
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,071
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 106,221
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 106,221
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,268
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,268
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 153,038
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 153,038
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,544
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,028
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,752
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,752
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 235,202
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 235,202
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 812,145
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 248,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 248,813
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 381,716
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,550
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 156,066
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 91,929
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 91,929
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 558,763
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 558,763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,376,326
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,381,376
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 358
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,375,968
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,440
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,246,404
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 339
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,131
D. Služby (účtová skupina 51) 1,191,063
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 963,481
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 854,547
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 97,486
4. Sociální náklady (527, 528) 11,448
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,102
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,762
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,762
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,972
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,111,793
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,238
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,238
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,238
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,986
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,985
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 136,224
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,680
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 32,790
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -110
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 103,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015