Vytvořte fakturu

CV PRODUCTS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CV PRODUCTS
IČO 35688114
TIN 2020339750
DIČ SK2020339750
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CV PRODUCTS
Bajzova 9/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 734 370 €
Zisk -113 478 €
Kapitál 1 453 971 €
Vlastní kapitál 38 652 €
Kontaktní informace
Email calivita@calivita.sk
Telefon(y) 0255563427, 0255568280
Fax(y) 0255568280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,529,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,291
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,291
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,862
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,429
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,477,257
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 147,596
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,161
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 133,512
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 12,923
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,046,497
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,039,873
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,039,873
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,226
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 180,217
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 167,203
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,014
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 102,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91,487
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,381
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,338
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,529,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,353
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,286
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 18
2. Ostatní fondy (427, 42X) 18
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 208,238
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -274,111
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 482,349
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,478
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,401,019
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,808
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,570
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -762
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,384,928
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,365,809
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365,809
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,548
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,765
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,540
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,283
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,283
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30,779
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 30,779
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,740,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,734,370
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,557,545
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 50
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 80,193
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,582
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,819,125
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 787,587
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,143
D. Služby (účtová skupina 51) 725,396
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 197,371
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 141,655
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,635
4. Sociální náklady (527, 528) 7,081
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,139
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,723
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,723
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,755
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,662
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,555
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 6,549
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,398
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20,264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,843
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,598
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -113,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688114 TIN: 2020339750 DIČ: SK2020339750
 • Sídlo: CV PRODUCTS, Bajzova 9/A, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 01.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  California Fitness Co. Ltd. 6 639 € (100%) Carson City 897 06 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2014Nové sidlo:
   Bajzova 9/A Bratislava 821 08
   03.02.2014Zrušené sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   23.03.2010Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
   spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom - obnova systému po havárii
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   služby webového servera: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a verejne prístupných zdrojov
   18.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.08.2009
   17.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   30.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   15.11.2008Nové sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   14.11.2008Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   04.04.2007Nové obchodné meno:
   CV PRODUCTS s.r.o.
   03.04.2007Zrušené obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   25.03.2006Nové obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   24.03.2006Zrušené obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   02.03.2006Noví spoločníci:
   California Fitness Co. Ltd. N Carson St. 2533 Carson City 897 06 Spojené štáty americké
   01.03.2006Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   17.02.2006Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   29.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   10.03.1997Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   09.03.1997Zrušené sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04