Vytvořte fakturu

Regent and Co. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Regent and Co.
IČO 35688548
TIN 2020355601
DIČ SK2020355601
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regent and Co.
Vlastenecké nám. 3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 381 302 €
Zisk -539 €
Kapitál 879 069 €
Vlastní kapitál 370 118 €
Kontaktní informace
Email hoteldominika@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0904744020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 802,135
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 782,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 782,500
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,535
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 705,381
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,106
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,478
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,030
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,094
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,906
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,647
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,647
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,446
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,439
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,439
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 937
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 298
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 639
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 605
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 605
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 802,135
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,579
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 368,187
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 368,187
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,388
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,316
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,704
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -539
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 432,556
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,490
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,490
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 205,139
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 191,318
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,361
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,361
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 163,423
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,738
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,554
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,497
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,112
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 327,396
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 381,302
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60,146
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 75,019
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 192,231
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,906
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 369,568
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 54,205
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,036
D. Služby (účtová skupina 51) 70,330
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 80,134
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,787
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,756
4. Sociální náklady (527, 528) 591
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,627
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,675
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,675
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,561
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,734
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,825
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,306
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,265
2. Ostatní náklady (562A) 8,265
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,041
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,306
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 428
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -539
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015