Vytvořte fakturu

AURIUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název AURIUS
IČO 35688602
TIN 2020309819
DIČ SK2020309819
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURIUS
Lopúchová 7
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 314 322 €
Zisk -13 515 €
Kapitál 137 790 €
Vlastní kapitál 95 135 €
Kontaktní informace
Email mailbox@aurius.sk
Telefon(y) 0255565073, 0903707090
Mobile(y) 0903707090
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 99,656
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,297
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,297
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,693
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,604
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,980
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,661
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,494
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,494
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,327
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,840
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,286
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,028
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,258
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,379
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,379
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,656
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,262
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 164,746
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -149,272
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -149,272
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,515
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,394
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,111
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,295
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 816
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,317
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,278
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,278
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,655
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 858
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,061
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,465
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,654
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 311,292
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 314,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 311,292
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 95
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 324,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,536
D. Služby (účtová skupina 51) 237,678
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,878
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,977
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,840
4. Sociální náklady (527, 528) 61
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 608
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,829
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,829
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,382
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,089
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,678
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,078
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,877
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,396
2. Ostatní náklady (562A) 2,396
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 481
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,877
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,555
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,515
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016