Vytvořte fakturu

SLOV - REALITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOV - REALITY
IČO 35688688
TIN 2020309511
DIČ SK7020000889
Datum vytvoření 23 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV - REALITY
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 084 €
Zisk 3 196 €
Kapitál 40 898 €
Vlastní kapitál -25 804 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,299
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,533
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,533
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,541
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,200
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,970
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 59,184
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,184
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,786
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 338
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 225
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,299
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,608
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,448
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,446
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,894
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,196
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,907
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 322
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 322
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,345
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,613
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,613
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,995
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 377
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 360
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 668
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 668
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,572
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,384
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,084
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,384
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -23,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,222
D. Služby (účtová skupina 51) 17,200
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,080
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,378
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,671
4. Sociální náklady (527, 528) 31
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 300
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,862
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,884
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 686
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 686
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,176
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 980
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,196
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015