Vytvořte fakturu

VH COSMETICS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VH COSMETICS
IČO 35689196
TIN 2020309071
DIČ SK2020309071
Datum vytvoření 03 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VH COSMETICS
Drieňová 1
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 204 857 €
Zisk 70 118 €
Kapitál 865 448 €
Vlastní kapitál 692 763 €
Kontaktní informace
Email obchod@bijou.sk
Telefon(y) +421243193927, +421243427709
Mobile(y) +421911712303
Fax(y) 0243427709
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 999,223
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 266,150
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 266,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 691
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249,803
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,656
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 725,933
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 209,974
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 209,974
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 575
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 575
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,479
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,205
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,205
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 771
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 503
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 506,905
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 897
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 506,008
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,140
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,140
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 999,223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 762,881
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,933
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,933
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 681,190
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 681,190
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 236,342
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,596
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,596
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,234
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 7,234
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 227,512
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,407
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,407
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,263
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,081
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,595
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,203,216
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,204,857
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,188,725
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,490
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,642
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,108,193
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 593,015
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,103
D. Služby (účtová skupina 51) 155,668
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 249,591
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 183,042
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,234
4. Sociální náklady (527, 528) 6,315
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 68,417
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 68,417
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,454
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,664
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 423,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 389
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 322
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 322
XII. Kurzové zisky (663) 67
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,369
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 611
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,758
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,980
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 90,684
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,566
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,775
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -209
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689196 TIN: 2020309071 DIČ: SK2020309071
 • Sídlo: VH COSMETICS, Drieňová 1, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07 03.05.1996
  Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07 03.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Huba 3 320 € (50%) Hrušovská 66 Bratislava 821 07
  Ing. Zlatica Hubová 3 320 € (50%) Hrušovská 66 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 66 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 66 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   22.06.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Hrušovská 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.05.1996
   21.06.2006Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 03.05.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   02.06.1998Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   01.06.1998Zrušené sidlo:
   Križková 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   03.05.1996Nové obchodné meno:
   VH COSMETICS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Križková 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Huba Vígľašská 15 Bratislava 851 06
   Ing. Zlatica Hubová Vígľašská 15 Bratislava 851 06