Vytvořte fakturu

TIZIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název TIZIA
IČO 35689498
TIN 2020812827
DIČ SK2020812827
Datum vytvoření 03 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIZIA
Drieňova 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 029 830 €
Zisk 16 751 €
Kapitál 6 410 946 €
Vlastní kapitál 128 115 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,574,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,333,622
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 638,075
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 69,303
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 47,089
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 521,683
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,695,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 317,938
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 785,821
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 546,140
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 45,648
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,161,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,808
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,808
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 447,094
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 447,094
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,094
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 707,696
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 573,604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 573,604
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,752
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 116,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 974
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 703
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,079,004
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 40,265
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 88,075
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 950,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,574,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 366,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,820,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,129,462
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,488
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,196,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,751
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141,509
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,766,953
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 425,135
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 425,135
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,065,469
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 833
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 20,175
12. Odložený daňový závazek (481A) 255,341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,016,605
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 756,617
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 756,617
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,750
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,046
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,538
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 230,654
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,313
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,313
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,553
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 343,085
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 65,704
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,007
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 35,888
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 19,809
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,029,830
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,892
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 562,178
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 379,546
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,019,214
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,056,425
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 51,483
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77,148
D. Služby (účtová skupina 51) 605,101
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 209,484
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 149,768
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,795
4. Sociální náklady (527, 528) 6,921
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,841
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 555,499
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 555,499
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 214,256
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 639,115
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 698,498
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,595
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102,662
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 244
XII. Kurzové zisky (663) 244
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,011
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69,440
2. Ostatní náklady (562A) 69,440
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,820
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82,767
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -109,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -126,113
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -128,993
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,751
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016