Vytvořte fakturu

TIZIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIZIA
IČO 35689498
TIN 2020812827
DIČ SK2020812827
Datum vytvoření 03 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIZIA
Drieňova 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 799 845 €
Zisk 190 569 €
Kapitál 6 410 946 €
Vlastní kapitál 128 115 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,434,312
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,312,557
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 692,771
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 88,449
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 66,778
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 537,544
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,322,036
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 434,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,318,839
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 458,148
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 110,314
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 297,750
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 297,750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,826,272
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,331
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,331
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 457,326
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 457,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 457,326
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,338,187
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,218,871
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,218,871
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 400
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,428
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 907
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,521
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 295,483
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 50,637
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 90,153
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 154,693
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,434,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,497
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,460,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,967,768
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,488
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,035,256
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 190,569
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,020,034
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,141,697
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 177,465
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 177,465
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,570,469
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 200
12. Odložený daňový závazek (481A) 393,563
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,334,224
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 817,322
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,322
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 42,249
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,757
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,484
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 392,412
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,504
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,511,609
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 71,781
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 13,733
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 35,888
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 22,160
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,799,845
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,620
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 857,593
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 639,868
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,267,764
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,637,070
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 58,649
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 90,380
D. Služby (účtová skupina 51) 595,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 201,114
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 143,524
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,608
4. Sociální náklady (527, 528) 6,982
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 698,294
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 698,294
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 549,108
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -40,838
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 475,930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,720
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 95
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,731
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 100,329
2. Ostatní náklady (562A) 100,329
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 680
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,590
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,185
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -142,384
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -145,264
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 190,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015