Vytvořte fakturu

DIN - TECHNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Obchodní název DIN - TECHNIK
IČO 35690496
TIN 2020342764
DIČ SK2020342764
Datum vytvoření 17 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIN - TECHNIK
Pekná cesta 15
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 650 160 €
Zisk 7 853 €
Kapitál 1 985 874 €
Vlastní kapitál 865 497 €
Kontaktní informace
Email office@din-technik.sk
Telefon(y) 0315501141, 0905239572, 0903864338
Mobile(y) 0905239572, 0915980503, 0903864338
Fax(y) 0315501144
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,882,261
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 894,549
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,998
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,998
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 882,551
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,502
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 587,266
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 268,323
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,460
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 985,539
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 372,596
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,062
3. Výrobky (123) - /194/ 27,620
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 328,914
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 494,126
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 457,798
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,764
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,662
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,666
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 118,817
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,629
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 116,188
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,173
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,261
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 876,244
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 842,025
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,063
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,283
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -64,220
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,853
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,017
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,967
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,045
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 26,922
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,992
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,992
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 924,029
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 640,889
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,121
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 474,768
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 235,904
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,661
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,990
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,414
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,171
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,550
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,550
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,479
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,650,160
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 587,259
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 637,475
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 299,784
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 26,080
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 89,676
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,886
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,624,321
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 341,585
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 370,346
D. Služby (účtová skupina 51) 460,967
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 188,536
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 133,639
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,569
4. Sociální náklady (527, 528) 6,328
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,200
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 129,292
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 129,292
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 87,286
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 649
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,460
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,839
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 377,700
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,636
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,803
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,803
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 88
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,745
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,593
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,246
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,393
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,393
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,853
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016