Vytvořte fakturu

INVECON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INVECON
IČO 35690666
TIN 2020323503
DIČ SK2020323503
Datum vytvoření 17 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVECON
Rovníkova 16
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 120 805 €
Zisk 3 234 €
Kapitál 69 714 €
Vlastní kapitál -31 505 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244455227
Fax(y) 0244456505
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,120
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,120
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,120
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,957
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,523
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,970
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,970
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 184
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,220
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,149
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 13,243
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 13,243
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,191
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,880
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 226
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,271
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,476
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,333
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,809
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,234
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,574
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,418
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 83,196
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,345
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,345
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,364
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 206
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,229
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,011
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,011
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,251
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 120,805
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 120,805
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 64,281
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,452
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,628
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,613
D. Služby (účtová skupina 51) 95,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,576
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,932
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,095
4. Sociální náklady (527, 528) 549
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 697
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,836
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,836
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 504
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,177
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,718
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,224
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 55
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 55
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,160
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,160
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 261
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 885
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,074
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,251
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,017
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,017
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015