Vytvořte fakturu

Oracle Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Obchodní název Oracle Slovensko
IČO 35690721
TIN 2020309357
DIČ SK2020309357
Datum vytvoření 20 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Oracle Slovensko
Einsteinova 19
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 749 694 €
Zisk 320 913 €
Kapitál 21 182 555 €
Vlastní kapitál 4 728 914 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257288403, 0800004992, 0257288111
Mobile(y) +421915692464
Fax(y) 0257288100
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,181,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 395,661
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 395,661
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 190,410
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,708
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 157,577
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 38,966
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,871,466
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 365,835
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 365,835
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 292,741
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 292,741
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,686,114
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,848,455
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,848,455
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 487,853
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 320,558
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,248
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,526,776
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,526,776
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 914,409
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 86,779
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 827,630
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,181,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,049,832
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 995,818
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 995,818
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 99,582
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 99,582
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,633,519
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,633,519
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 320,913
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,826,727
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 39,783
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 39,783
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 81,699
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 81,699
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,636,650
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 573,316
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 573,316
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 394,842
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 258,468
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 410,024
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,068,595
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 251,909
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 816,686
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,304,977
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25,093
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,279,884
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,607,411
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,749,694
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,237,777
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,369,635
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,282
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,265,060
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,362,681
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,006
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -113,982
D. Služby (účtová skupina 51) 24,403,782
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,270,609
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,707,920
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,689,854
4. Sociální náklady (527, 528) 872,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 92,512
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,364
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,364
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129,222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 484,634
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,865,925
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,716
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 171
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 171
XII. Kurzové zisky (663) 15,545
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,976
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15,817
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,260
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 472,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 151,461
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 37,827
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 113,634
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 320,913
Date of updating data: 20.10.2016