Vytvořte fakturu

Rozes - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název Rozes
IČO 35691018
Datum vytvoření 23 Květen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Rozes
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 626 531 €
Zisk 295 960 €
Kapitál 6 557 157 €
Vlastní kapitál 1 396 952 €
Kontaktní informace
Email spectrum@skspectrum.sk
Telefon(y) 0254417112
Fax(y) 0254430516
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,716,687
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,408,607
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,480,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 825,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,858,944
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,212
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,000
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 770,485
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 927,770
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 927,770
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,306,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,298,525
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,734
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,734
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,614
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,264,177
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,480
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,946
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,946
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,716,687
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,693,033
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 829,848
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 829,848
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 165,970
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 401,255
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,619,345
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,218,090
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,023,654
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 592,523
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 533,371
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,004
12. Odložený daňový závazek (481A) 55,148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 512,124
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 80,743
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,743
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,608
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,951
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 425,772
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,919,007
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 255,693
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 626,531
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 255,693
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 367,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,338
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,926
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 172,443
D. Služby (účtová skupina 51) 49,684
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,023
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,484
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,323
4. Sociální náklady (527, 528) 216
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,625
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 170,937
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 170,937
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 81,419
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,795
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,605
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,566
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,419
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 100
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 103,318
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 103,318
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,390
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 6,639
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,746
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 87,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -124,326
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -127,206
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,960
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016