Vytvořte fakturu

IB Grant Thornton Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název IB Grant Thornton Consulting
IČO 35691077
TIN 2020309423
DIČ SK2020309423
Datum vytvoření 10 Květen 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo IB Grant Thornton Consulting
Križkova 9
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 645 611 €
Zisk 8 492 €
Kapitál 860 507 €
Vlastní kapitál 21 895 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.grantthornton.sk
Telefon(y) +421254641179, +421259300400, +421254641175, +421254641176, +421254641177, +421259300410, +421254641174, +421254641178
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,552,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,122
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,122
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,122
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,145
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 19,407
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,181
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 28,181
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,181
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,178,864
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 365,027
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,027
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 813,837
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 302,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 301,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,014
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,971
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,552,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,757
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,333
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,333
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,492
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,536,039
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,753
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,753
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,625
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,625
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,445,040
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,674
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,674
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,135,628
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,004
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,155
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,291
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,288
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 87,621
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,512
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,109
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 6
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,635,999
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,645,611
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,635,999
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,443
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 406
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,509,659
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,543
D. Služby (účtová skupina 51) 468,651
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 958,925
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 702,876
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 230,487
4. Sociální náklady (527, 528) 25,562
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 409
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,137
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,137
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,435
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,135,952
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,142,248
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,108
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,994
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,994
XII. Kurzové zisky (663) 111
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,829
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 91
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,736
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,279
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,137,231
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 1,125,857
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,492
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016
 • IČO :35691077 TIN: 2020309423 DIČ: SK2020309423
 • Sídlo: IB Grant Thornton Consulting, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IB Holding, k. s. 0 € (0%) Križkova 9 Bratislava 811 04
  Ing. Martina Runčáková 664 € (100%) Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   administratívne služby
   15.11.2013Noví spoločníci:
   komplementár IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.05.1996
   22.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   29.01.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
   29.11.1999Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Consulting, k.s.
   10.05.1996Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár