Vytvořte fakturu

SPORTIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Obchodní název SPORTIMEX
IČO 35691158
TIN 2020310138
DIČ SK2020310138
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORTIMEX
Kozia 21
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 531 €
Zisk -27 261 €
Kapitál 71 726 €
Vlastní kapitál -270 426 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948621007
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 154,190
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 104,340
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 104,340
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,256
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 80,084
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,635
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 997
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 991
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,730
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,256
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,256
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,474
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,908
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,100
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 215
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,190
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,313
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 300,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -277,068
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -277,068
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,261
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,731
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 557
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 149,974
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,874
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,874
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 365
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 212
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,940
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,146
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,146
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,531
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,531
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 83,531
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,682
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,519
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,006
D. Služby (účtová skupina 51) 67,893
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,693
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,670
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,995
4. Sociální náklady (527, 528) 28
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 330
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,453
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,453
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,151
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,887
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,301
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,261
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016