Vytvořte fakturu

VÚRUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Obchodní název VÚRUP
IČO 35691310
TIN 2020331423
DIČ SK2020331423
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VÚRUP
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 854 918 €
Zisk 531 027 €
Kapitál 6 047 991 €
Vlastní kapitál 4 353 442 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.vurup.sk
Mobile(y) +421903666809
Fax(y) 0245246276
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,436,388
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,335,680
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 51,034
2. Software (013) - /073, 091A/ 51,034
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,284,646
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 623,068
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 638,403
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,175
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,079,467
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,364,108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 256,736
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 20,068
3. Výrobky (123) - /194/ 92,838
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 994,466
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 133,871
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,490
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,490
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,293
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 109,088
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,614,417
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,518,322
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,439,434
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,888
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91,810
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,285
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,967,071
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,587
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,961,484
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 21,241
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 248
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,741
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 252
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,436,388
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,313
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,594,520
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,594,520
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 307,875
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 307,875
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 326,891
2. Ostatní fondy (427, 42X) 326,891
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 531,027
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,676,075
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,689
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 46,689
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 174,280
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 174,280
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,010,937
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 627,587
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,873
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,714
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 994,566
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 147,664
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 96,657
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,525
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,938
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 444,169
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,706
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 386,463
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,848,316
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,854,918
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,857,475
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,960,637
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,818
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,213
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,207
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,129,410
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,760
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,505,374
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -13,188
D. Služby (účtová skupina 51) 1,059,414
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,299,067
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,244,139
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 787,638
4. Sociální náklady (527, 528) 267,290
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,164
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 226,162
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 226,162
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 654
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,751
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 725,508
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,266,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,093
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,790
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,790
XII. Kurzové zisky (663) 303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,717
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,604
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,624
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 717,884
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 186,857
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 205,710
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -18,853
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 531,027
Date of updating data: 16.01.2017
Date of updating data: 16.01.2017