Vytvořte fakturu

CACAOTICA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název CACAOTICA
IČO 35691328
TIN 2020886351
DIČ SK2020886351
Datum vytvoření 30 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CACAOTICA
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 619 998 €
Zisk -77 674 €
Kapitál 362 243 €
Vlastní kapitál 42 299 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253631017, 0336407254, 0336407255, 0336407256
Mobile(y) 0905445328
Fax(y) 0336407256
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 356,896
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,292
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,292
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,700
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,240
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,181
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 145,063
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104,751
3. Výrobky (123) - /194/ 40,312
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 106,324
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,042
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,042
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,500
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -218
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,794
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,713
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,423
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 356,896
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,263
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,224
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -77,674
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 469,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,314
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 30,238
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 365,623
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 208,310
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 208,310
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,506
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 445
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,023
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,165
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,097
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,097
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,125
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 616,984
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 619,998
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 187,072
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 426,248
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,663
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,984
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,177
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 166,320
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 283,104
D. Služby (účtová skupina 51) 116,061
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 115,772
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,304
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,262
4. Sociální náklady (527, 528) 7,206
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,834
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,834
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 586
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -72,179
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,482
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 449
XII. Kurzové zisky (663) 449
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,264
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,424
2. Ostatní náklady (562A) 1,424
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,840
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,815
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,994
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,680
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -77,674
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016