Vytvořte fakturu

E.S.P.H. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Obchodní název E.S.P.H.
IČO 35691352
TIN 2020936280
DIČ SK2020936280
Datum vytvoření 27 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.S.P.H.
Trnavská 59
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 595 €
Zisk 5 125 €
Kapitál 44 040 €
Vlastní kapitál 13 864 €
Kontaktní informace
Email ivetanov@gmail.com
Telefon(y) 0918494429
Mobile(y) 0918494429
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,783
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,783
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,783
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,855
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,903
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 9,903
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -3,193
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -3,193
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,193
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,145
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 71
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,074
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 142
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 142
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,780
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,989
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 42,887
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 42,887
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 763
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 763
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,786
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,423
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -60,209
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,125
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,611
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,611
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,180
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,719
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,719
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 60
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,331
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,164
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,595
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,164
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,431
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,396
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,123
D. Služby (účtová skupina 51) 24,851
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,825
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 475
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,272
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,301
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,301
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 11,953
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,199
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,190
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,085
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,125
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016