Vytvořte fakturu

Aston ITM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Aston ITM
IČO 35691531
TIN 2020309676
DIČ SK2020309676
Datum vytvoření 30 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aston ITM
nám. SNP 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 726 043 €
Zisk 36 408 €
Kapitál 371 653 €
Vlastní kapitál 61 690 €
Kontaktní informace
Email office@aston.sk
Telefon(y) 0232409718, 0243635514, 0243635515
Fax(y) 0243635515
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 389,370
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,963
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,134
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 11,134
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,829
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,829
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 350,756
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 268,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 268,752
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,752
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,004
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 944
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,060
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,651
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,651
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 389,370
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,051
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56,676
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,676
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,408
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,910
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,549
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,736
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,813
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 171,631
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,448
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,448
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,344
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,658
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,292
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,889
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,141
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,589
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,409
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,726,043
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 945
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,725,098
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,656,891
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 895
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,806
D. Služby (účtová skupina 51) 1,244,770
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 345,907
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 250,831
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 87,563
4. Sociální náklady (527, 528) 7,513
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 853
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,659
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,152
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 434,572
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,277
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,973
2. Ostatní náklady (562A) 9,973
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,271
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,473
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,473
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015