Vytvořte fakturu

PROGRES-TS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROGRES-TS
IČO 35691778
TIN 2020331456
DIČ SK2020331456
Datum vytvoření 04 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROGRES-TS
Kosodrevinová 44
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 660 571 €
Zisk -236 699 €
Kapitál 1 101 514 €
Vlastní kapitál 462 318 €
Kontaktní informace
Email progres@progres-ts.sk
Telefon(y) 0243191251
Mobile(y) 0903444237
Fax(y) 0220853007
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 844,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 760,226
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 760,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 609,294
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 122,268
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,164
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 27,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,927
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,504
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,413
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 43,042
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,042
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,167
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,010
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,479
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,531
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,603
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 844,756
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 130,207
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 130,207
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 305,794
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,439
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,439
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,493
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 81,493
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,522
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 187,967
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 184,993
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 184,993
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 504
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,470
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 125,070
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 205,839
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 154,563
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,563
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,679
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,425
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,708
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,638
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,826
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,826
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,826
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 572,451
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 660,571
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 572,451
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 86,339
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,781
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,528
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,430
D. Služby (účtová skupina 51) 312,724
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 94,143
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,094
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,527
4. Sociální náklady (527, 528) 4,522
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,279
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 148,520
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 148,520
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 49,949
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,483
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,957
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 170,297
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191,320
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,957
2. Ostatní náklady (562A) 8,957
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182,363
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -191,293
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -232,250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,449
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,449
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -236,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015