Vytvořte fakturu

INREQ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název INREQ
IČO 35691891
TIN 2020309929
DIČ SK2020309929
Datum vytvoření 04 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INREQ
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 110 €
Zisk -12 568 €
Kapitál 68 111 €
Vlastní kapitál 8 658 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903447247
Mobile(y) 0903447247
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 643,371
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 634,424
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,424
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 610,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 610,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,661
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,076
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,076
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,585
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 528
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,286
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,286
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,371
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,305
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,480
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,909
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,927
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,568
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,066
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 535
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 535
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 638,531
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,518
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,413
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 394
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,967
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,074
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,110
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,110
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,110
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,224
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,723
D. Služby (účtová skupina 51) 8,152
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,216
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,740
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,428
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 342
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,791
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,791
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,114
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,235
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,820
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,819
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 314
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 74
2. Ostatní náklady (562A) 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,506
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,608
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,568
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017