Vytvořte fakturu

EUROPA 2 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název EUROPA 2
IČO 35691972
TIN 2020340135
DIČ SK2020340135
Datum vytvoření 06 Červen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 617 063 €
Zisk -2 333 €
Kapitál 513 773 €
Vlastní kapitál -3 919 756 €
Kontaktní informace
Email info@europa2.sk
webové stránky http://www.europa2.sk/
Telefon(y) +421243294329, +421248224201
Mobile(y) +421903756867
Fax(y) 0248224200
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,100,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,218
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,590
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,590
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,628
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,328
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,017,992
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,017,296
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,017,296
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 695
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,336
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,876
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 862
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,100,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,005,799
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 564,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 564,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,265
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,578,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,714
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,600,743
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,333
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,106,207
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,966
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,966
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,969,729
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 791,896
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,285
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,611
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,149,064
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,221
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,548
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 133,512
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 133,512
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,609,096
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,617,063
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,360
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,607,736
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) -2,342
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,309
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,498
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,620
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,881
D. Služby (účtová skupina 51) 1,075,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 232,126
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 168,914
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,826
4. Sociální náklady (527, 528) 5,386
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,887
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,044
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,044
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 210,625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,565
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 526,235
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,233
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 9,229
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,251
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,757
2. Ostatní náklady (562A) 36,757
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,018
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 547
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,333
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017