Vytvořte fakturu

BERTON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.07.2016
Basic information
Obchodní název BERTON
IČO 35692111
TIN 2020348473
DIČ SK2020348473
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BERTON
Ílová 10
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 128 018 €
Zisk -16 978 €
Kapitál 151 440 €
Vlastní kapitál 40 639 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903725326
Date of updating data: 11.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 84,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 84,829
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,918
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,851
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,456
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,541
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 120,680
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,396
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 59,071
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,978
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,284
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 952
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,384
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,703
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,439
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,269
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,973
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,948
Date of updating data: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 128,018
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 112,107
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,510
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 143,677
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,464
C. Služby (účtová skupina 51) 57,783
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,429
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,511
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 22,125
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,760
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,605
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,659
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,860
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 360
M. Úrokové náklady (562) 246
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 114
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -358
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,017
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,978
Date of updating data: 11.07.2016
Date of updating data: 11.07.2016