Vytvořte fakturu

ATRIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název ATRIMEX
IČO 35692171
TIN 2020340113
DIČ SK2020340113
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATRIMEX
Nobelova 32
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 395 969 €
Zisk -100 236 €
Kapitál 1 304 444 €
Vlastní kapitál -69 477 €
Kontaktní informace
Email atrimex@atrimex.sk
webové stránky http://www.atrimex.sk
Telefon(y) +421249512560
Mobile(y) +421905813138
Fax(y) 0249512561
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,136,520
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,053,838
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,053,838
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,145
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 989,693
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,994
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,429
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,631
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,683
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 115
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,474
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,017
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,017
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,457
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 81
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 688
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 688
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,136,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -169,712
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -76,447
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,306,232
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 567,003
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 545,649
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,274
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 19,080
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 736,495
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,515
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 202,389
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 88,215
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 75,796
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,796
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,784
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,725
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,725
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 395,888
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 395,969
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 145,275
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,027
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 213,567
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,665
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,435
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,554
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 133,046
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 124,724
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -25,157
D. Služby (účtová skupina 51) 120,810
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 81,499
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 57,688
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,198
4. Sociální náklady (527, 528) 3,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,365
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,274
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,274
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,239
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,985
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,769
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,446
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -81
XII. Kurzové zisky (663) -81
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,610
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,447
2. Ostatní náklady (562A) 2,447
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 455
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 708
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,691
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -99,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -100,236
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015