Vytvořte fakturu

ETERNA PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ETERNA PRESS
IČO 35692201
TIN 2020323833
DIČ SK2020323833
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETERNA PRESS
Nezábudkova 24
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 96 666 €
Zisk 4 736 €
Kapitál 101 518 €
Vlastní kapitál -69 146 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 171,024
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 67,492
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 184
2. Software (013) - /073, 091A/ 184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 67,308
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,723
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 13,585
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,205
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,974
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,927
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,927
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,047
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,231
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,837
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,394
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 327
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 327
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 171,024
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,185
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 737
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 737
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -68,297
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,247
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -91,544
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,736
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,390
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 779
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) -73
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 852
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 175,151
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 82,170
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,847
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 681
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,333
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,834
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,286
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 506
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 48,954
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,819
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,819
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 96,666
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 543
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 96,123
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,745
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,176
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,991
D. Služby (účtová skupina 51) 49,679
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,237
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,066
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,775
4. Sociální náklady (527, 528) 396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,662
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,662
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,921
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,820
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -185
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,736
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015